Takeharu Sekiguchi

Keio University, Department of Applied Physics