Shengli de kunjing: Zhonghua renmin gongheguo de zuichu suiyue

Jeremy Brown & Paul Pickowicz

Hong Kong: Chinese University Press, 2011

Shengli de kunjing is the Chinese translation of Dilemmas of Victory.

Print