Chapter 5: The Four Cleanups and Urban Youth in Tianjin's Hinterland


Page Number: 124
Footnote Number: 50
Content: Personal diary, AC.

Page Number: 135
Footnote Number: 88
Content: Zhonggong Tianjin shiwei pi-Lin zhengfeng bangongshi, "Nan jiao quwei zhaokai pipan dahui henpi Lin Biao fandang jituan zhuyao chengyuan Chen Boda de fangeming zuixing" [South suburbs party committee convenes a large-scale meeting to ruthlessly criticize the counterrevolutionary crimes of Chen Boda, important member of the Lin Biao anti-party clique] Pi-Lin pi-Kong jianbao 67 (April 17, 1974): 3, AC.[Source coming soon]


2 citations