MENU

Aon R. Bruce Coles Memorial Scholarship

Given annually in the Spring term to a student in an approved actuarial science program who has completed ACMA 301. More than one scholarship may be made available. Scholarships will be granted on the basis of academic performance.The award will be made by the Senate Undergraduate Awards Adjudication Committee on the nomination of the Actuarial Science Group Leader.

CONTACT: Barbara Sanders

Award Recipients

Year Recipients
2023-2024  
2022-2023 Timothy Zintel
2021-2022 Yaqi Chen, Kyle Lam
2020-2021 Linda Kingsman, Hanyun Zhao
2019-2020 Crystal Ye Fan, Kaiyan Li
2018-2019 Christopher Kevin, Zhen (Jenny) Wu
2017-2018 Kelly Sutanto, Jason Wong
2016-2017 Hongshi (Jenny) Li, Frank Siu
2015-2016 Yi Fan Hao, Mengyi Li
2014-2015 Hao Chu, Di Wu
2013-2014 Evan Thompson, Jing Wang
2012-2013 Jinwan Kim, Yuwen Zhai
2011-2012 (Eric) Yunbo Lu, Tommy Yip
2010-2011 Yejun (Raymond) Song, Isabelle Yi Jung
2009-2010 (Joe) Kuan Chiao Wang, Yifan Xu
2008-2009 Christine Lee, (Tracey)Ying Yuan
2007-2008 Vicky Yen, (James) Zhujun Xu
2006-2007 (Genie) Jeonghee Lee, (Miranda) Zhaoqing Zhu
2005-2006 Chun-Kai (Kenny) Liao, Jie Liu
2004-2005 Rong Li, Yanna Hu
2003-2004 Xiao Lu Wang
2002-2003 Wei Claire Zhang
2001-2002 Tsun Yin Joseph Kwok, Dong Chen